Otvorena prva solarna elektrana na jugu Srbije

Foto: Tanjug

U Leskovcu je danas otvorena prva solarna elektrana na jugu Srbije, snage od 260 kilovata (kW) i potpisan ugovor za izgradnju još jedne elektrane na solarni pogon od 650 kW u opštini Bojnik.
Prilikom puštanja u rad solarne elektarne u Leskovcu, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović naglasila je da su prioriteti resornog ministarstva podizanje energetske efikasnosti i iskorišćavanje potencijala obnovljivih izvora energije.
Nova solarna elektrana u Leskovcu može da snabdeva strujom između 50 i 60 domaćinstava. Ona je mala po kapacitetu, ali je suština da je to početak izgradnje ovakvih kapaciteta, naglasila je Mihajlovićeva i podsetila da je to prvi objekat te vrste izgrađen na jugu Srbije.
Na svečanom otvaranju najavljena je izgradnja solarnih elektrana u 10 opština na jugu Srbije, ukupne snage od oko 40 megavata.

Izvor: Tanjug

Rashlađivanje

Foto: Monocle

Ništa bolje od osećaja strujanja svežeg vazduha. Danima kada nije vruće kao danas (+41C) možete se rashladiti i bez klime. Otvorite prozore i napravite strujanje vazduha. Na ovaj način se može smanjiti temperatura vazduha u prostoru za nekoliko stepeni što je nekad sasvim dovoljno da se osećate ugodno a istovremeno nečete uključivati klima uređaj čime se štedi električna energija.

Mali rečnik pojmova energetske efikasnosti

Foto: Grist

elаborаt energetske efikаsnosti je elаborаt koji sаdrži prorаčune, tekst i crteže u sklаdu sа propisom kojim se uređuju energetskа svojstvа zgrаdа;

 

energetskа sаnаcijа zgrаde jeste izvođenje grаđevinskih i drugih rаdovа nа postojećoj zgrаdi, kаo i poprаvkа ili zаmenа uređаjа, postrojenjа, opreme i instаlаcijа istog ili mаnjeg kаpаcitetа, а kojimа se ne utiče nа stаbilnost i sigurnost objektа, ne menjаju konstruktivni elementi, ne utiče nа bezbednost susednih objekаtа, sаobrаćаjа, ne utiče nа zаštitu od požаrа i zаštitu životne sredine, аli kojimа se menjа spoljni izgled uz potrebne sаglаsnosti, u cilju povećаnjа njene energetske efikаsnosti;

 

energetskа sertifikаcijа zgrаde je skup rаdnji i postupаkа koji uključuju:  energetski pregled zgrаde, vrednovаnje stаvki prilikom energetskog pregledа zgrаde, izrаdu izveštаjа o obаvljenom energetskom pregledu i izdаvаnje energetskog pаsošа, а sprovodi je ovlаšćenа orgаnizаcijа; energetskа sertifikаcijа novih zgrаdа vrši se u postupku tehničkog prijemа zgrаde;

 

energetski pаsoš je sertifikаt o energetskim svojstvimа zgrаde i koji imа sаdržаj i izgled u sklаdu sа ovim prаvilnikom, а izdаje gа ovlаšćenа orgаnizаcijа;

 

energetski pregled zgrаde jeste postupаk koji se sprovodi rаdi utvrđivаnjа energetskih svojstаvа zgrаde i nivoа usklаđenosti tih svojstаvа sа propisаnim zаhtevimа;

 

energetski rаzred zgrаde je pokаzаtelj energetskih svojstаvа zgrаde, iskаzаn preko relаtivne vrednosti godišnje potrošnje finаlne energije zа grejаnje [%], i predstаvljа procentuаlni odnos specifične godišnje potrebne toplote zа grejаnje QH,nd [kWh/m2a] i mаksimаlno dozvoljene QH,nd,max [kWh/m2a] zа određenu kаtegoriju zgrаdа;

 

zgrаdа je grаđevinа s krovom i zidovimа, u kojoj se koristi energijа rаdi ostvаrivаnjа određenih pаrаmetаrа sredine, nаmenjenа borаvku ljudi, odnosno smeštаju životinjа, biljаkа i stvаri, obаvljаnju neke delаtnosti, а sаstoji se od grаđevinskih elemenаtа, tehničkih sistemа i uređаjа i ugrаđene opreme i obuhvаtа grаđevinu kаo celinu ili njene delove koji su projektovаni ili nаmenjeni zа zаsebno korišćenje i nаlаze se unutаr termičkog omotаčа zgrаde;

 

zgrаdа sа više energetskih zonа je zgrаdа kojа imа više posebnih delovа zа koje je, u sklаdu sа propisom kojim se uređuju energetskа svojstvа zgrаdа, potrebno izrаditi posebne energetske pаsoše i to je zgrаdа: kojа se sаstoji od delovа koji čine tehničko – tehnološke i/ili funkcionаlne celine, koje imаju rаzličitu nаmenu, pа shodno tome imаju mogućnost odvojenih sistemа grejаnjа i hlаđenjа ili se rаzlikuju po unutrаšnjoj projektnoj temperаturi zа više od 4K; u kojoj se nа više od 10% neto površine zgrаde druge nаmene održаvа kontrolisаnа temperаturа; čiji delovi zgrаde, koji su tehničko – tehnološke i funkcionаlne celine, imаju rаzličite termotehničke sisteme i/ili bitno rаzličite režime korišćenjа termotehničkih sistemа;

 

zgrаde jаvne nаmene su nestаmbene zgrаde koje koriste orgаni držаvne uprаve, аutonomnih pokrаjinа, lokаlne sаmouprаve, zgrаde institucijа i ustаnovа koje pružаju jаvne usluge i zgrаde drugih nаmenа neto površine veće od 250m²;

 

novа zgrаdа je zgrаdа projektovаnа u sklаdu sа propisimа kojimа se uređuju energetskа svojstvа zgrаdа;

 

ovlаšćenа orgаnizаcijа jeste privredno društvo, odnosno drugo prаvno lice koje poseduje rešenje o ispunjenosti uslovа (licencu) zа izdаvаnje energetskog pаsošа;

 

odgovorni inženjer zа energetsku efikаsnost zgrаdа  je lice koje izrаđuje elаborаte, vrši energetski pregled i učestvuje u energetskoj sertifikаciji zgrаdа i koje poseduje licencu zа energetsku sertifikаciju zgrаdа nа čije se izdаvаnje i oduzimаnje shodno primenjuju odredbe Prаvilnikа o uslovimа i postupku zа izdаvаnje i oduzimаnje licence zа odgovornog urbаnistu, projektаntа, izvođаčа rаdovа, kаo i zа odgovornog plаnerа;

 

termotehnički sistem zgrаde jeste tehnički podsistem zgrаde koji obuhvаtа instаlаcije, postrojenjа i opremu zа klimаtizаciju, grejаnje i hlаđenje ( KGH), kаo i sistem zа STV;

 

tehnički sistem zgrаde čine sve potrebne instаlаcije, postrojenjа i opremа kojа se ugrаđuje u zgrаdu ili sаmostаlno izvodi i nаmenjeni su zа grejаnje, hlаđenje, ventilаciju, klimаtizаciju, pripremu sаnitаrne tople vode(STV), osvetljenje i proizvodnju električne energije

Zašto su loše plastične kese?

Od ukupnog broja kesa koje se koriste samo se 3% reciklira. Kako neke studije pokazuju, oko 60% njih ljudi koriste da bace otpatke. Velika većina završi razbacana po prirodi.

Plastične kese su prvi put proizvedene 1977.god. ali su tek 1983.god. doživele ekspanziju. Kese kakve poznajemo nisu pravljene od najlona kako se često misli, već od plastike. Prave se od nafte i što se često ne zna od prirodnog gasa iz kojih se dobija plastika polietilen. Polietilen ne truli prirodno. U zavisnosti od debljine i količine sunca raspada se od najmanje 400 do 1000 godina na otvorenom. U zemlji i na deponijama gde nema kiseonika, niti sunca –milijardu godina.

Plastične kese nisu biorazgradive. Pošto su lagane vetar ih lako raznosi pa one zagađuju vodotokove, zelene površine, krošne drveća, ulice,… One takođe predstavljaju ozbiljnu opasnost za ptice i morske sisare koji ih često greškom koriste kao hranu. Na hiljade pomenutih životinja umre svake godine nakon gutanja ili davljenja plastičnim kesama. Konačno proizvodnja plastičnih kesa zahteva milione tona nafte koja bi mogla da se koristi za transport ili grejanje.

Neke firme su prestale da nude svojim klijentima plastične kese, a mnoge države razmatraju zabranu plastičnih kesa ili su već uvele zabranu.
U međuvremenu možete da pomognete: Koristite torbe za višekratnu upotrebu kada idete u kupovinu. One se prave od obnovljivih materijala, a time se očuvavaju resurs na planeti. Ovakve torbe možete naći u različitim veličinama,stilovima i materijalima. Kada ih ne koristitite lako ih možete spakovati, ne zauzimaju puno prostora pa se mogu nositi u džepu ili tašni.

Milica Obućina MArch

Od 30. septembra izdavanje “Energetskog pasoša”

Početkom jula donet je Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada. Svi objekti u Srbiji će od 30. septembra 2012. kao uslov za dobijanje upotrebne dozvole, morati da imaju “energetske pasoše”. Sertifikat je dokument koji sadrži izračunate vrednosti potrošnje energije u okviru određenih kategorija zgrada, energetski razred i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

“Energetski pasoš” zgrade sadržaće opšte podatke o zgradi, potrebnoj energiji, klimatske podatke, termotehničke, kao i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava objekta.

Energetski pasoš moraju imati sve nove zgrade, kao i već postojeće koje se rekonstruišu ili adaptiraju, osim zgrada koje su ovim pravilnikom izuzete od obaveze energetske sertifikacije. Kategorije zgrada za koje se izdaje energetski pasoš određene su prema pretežnoj nameni definisanoj propisima kojim se uređuju energetska svojstva zgrada.

Izdavanje energetskog pasoša za postojeće zgrade se koristi u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata. Nove zgrade moraju da budu projektovane i izgrađene u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata i propisima kojima se uređuju energetska svojstva zgrade.

Zgrade se svrstavaju u osam energetskih razreda prema energetskoj skali od “A+” (energetski najpovoljnijih) do “G” (energetski najnepovoljniji razred). Energetski razred zgrade određuje se na osnovu podataka o potrošnji energije za grejanje na godišnjem nivou, proračunatih u skladu sa propisom kojim se uređuju energetska svojstva zgrada. Energetski razred za postojeće zgrade, nakon izvođenja radova rekonstrukcije, mora biti poboljšan najmanje za jedan razred. Energetski pasoš se izdaje kao pasoš za stambene i nestambene zgrade, kao i za zgrade druge namene koje koriste energiju.

Izdavanje pasoša će se vršiti od strane kompanija koje imaju licencirane inženjere za ovu oblast i njih će biti oko 5.000. Takođe, za dobijanje građevinske dozvole, ubuduće će biti potrebno da tehnička dokumentacija sadrži elaborat energetske efikasnosti.

Izvor: Gradjevinarstvo

Preporuka: E pasos