All posts by admin

Saveti za uštedu goriva

Foto: MidWestBiodiesel

Cene goriva iz dana u dan rastu vrtoglavom brzinom, i znamo kakav osećaj u nama izaziva poseta benzinskoj pumpi, ali ne znamo svi na koje načine možemo da produžimo period između dve posete pumpi. Ima toliko malih stvari na koje retko obraćamo pažnju, a koje možemo da uradimo da bi to postigli. Sledećih 12 saveta za uštedu goriva sigurno će pomoći da vaše vozilo bude ekonomičnije. Uštedećete novac i istovremeno smanjiti ispuštanje CO2 u životnu sredinu.

 Usporite – Jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih načina za smanjenje potrošnje goriva je sporija vožnja. Što je veća brzina, veća je i potrošnja goriva. Ako, npr. povećamo brzinu sa 40 km/h na 80 km/h, potrošnja će se skoro udvostručiti. Naravno, suviše velika brzina kao i suviše mala znači viši stepen potrošnje u l/100 km. Optimalna potrošnja goriva je pri brzini između 50 km/h i 70 km/h.

Promenite način vožnje – Dosta goriva možete da uštedite ako polako ubrzavate i sa osećajem menjate brzine. Mislite unapred kada ćete se zaustaviti da ne biste naglo kočili, gledajte daleko ispred vozila i ako vidite da saobraćaj na rasksnici stoji skinite nogu sa gasa i polako se približavajte. Pri agresivnoj vožnji kao što je, npr. gas do kraja, zatim naglo kočenje, potroši se čak za 20% više goriva nego pri mirnoj vožnji.

Vozite u što višem stepenu prenosa – Automobili su tako konstruisani da treba početi vožnju u najnižem stepenu prenosa jer je tu snaga motora najveća, a kad postignete određenu brzinu, vožnjom u najvišem mogućem stepenu prenosa svakako ćete smanjiti potrošnju goriva Ako kružite okolo u nižem stepenu prenosa možete znatno da povećate potrošnju goriva. Ako je bezbedno, uvek pokušajte da prebacite u viši stepen prenosa.

Racionalno korišćenje tempomata – Korišćenjem tempomata možete da smanjite potrošnju goriva jer vam omogućava održavanje konstantne brzine na ravnim putevima i na nizbrdici. Ako budete koristili tempomat na uzbrdici, on će povećavati gas da bi održao postavljenu konstantnu brzinu vozila, zbog čega će potrošnja goriva da se poveća.

Klima uređaj koristite umereno – Klima uređaj je dodatno opterećenje za motor automobila, zbog njega troši više goriva. Bez korišćenja klima uređaja potoršnja goriva je do 3% manja. Razmislite da li bi bilo bolje da isključite klima uređaj kad vam to dozvoljava spoljašnja temperatura, naročito zimi. Kad vozite sporo ili kad stojite, otvorite prozore i rešetke za ventilaciju i uživajte u blagom povetarcu.

Izbegavajte prazan hod motora – Kad je motor u praznom hodu i vozilo miruje gorivo se ipak troši, što znači nula kilometara na litar. Ako motor za vreme čekanja ugasite i ponovo upalite kad želite da krenete, potrošićete manje goriva nego ako ga ostavite da radi u praznom hodu dok auto stoji u mestu.

Izbacite nepotreban teret – Što je vozilo teže, više energije je potrebno za kretanje, zato nepotreban prevoz tereta znači veću potrošnju goriva. Za svakih 50 kilograma dodatnog tereta potrošnja goriva se povećava za 1 – 2%. Dobro razmislite šta vam je stvarno potrebno u automobilu, a sve ostalo izbacite.

Povećajte aerodinamičnost vašeg vozila razumnom upotrebom prtljažnika na krovu vozila – Prtljažnici i nosači na krovu automobila negativno utiču na njegovu aerodinamičnost. Oni povećavaju aerodinamični otpor zbog kojeg potrošnja goriva može biti čak 5% veća. Prtljažnik odnosno nosač montirajte na krov automobila tek kad vam je stvarno potreban i skinite ga kad više ne bude potreban.

Prozori neka budu zatvoreni – Otvoreni prozori i krov stvaraju aerodinamički otpor koji usporava vozilo Za održavanje željene brzine potrebno je više energije, zato ćete potrošiti više goriva. Efikasnost potrošnje goriva možete jednostavno da povećate ako zatvorite prozore i krov na automobilu.

Održavajte svoj automobil na odgovarajući način – Obezbedite dobro održavanje i redovne servisne preglede svog automobila da bi vam dao najviše što može. Zapackane svećice, prljav filter za vazduh i zapušen filter za ulje povećavaju potrošnju goriva. Za efikasnu potrošnju goriva važno je i redovno menjanje ulja. Dobro održavan motor može da poveća uštedu goriva čak do 4%.

Potrudite se da u vašim pneumaticima pritisak vazduha stalno ima pravilnu vrednost – Pneumatici sa suviše malim pritiskom imaju veći otpor kotrljanja i potrebno im je više energije za kotrljanje, zato je potrošnja goriva veća. Na spoju pneumatika sa naplatkom vazduh polako izlazi, zato treba redovno proveravati pritisak i obezbediti da sve vreme bude u skladu sa preporukama proizvođača vozila. Ako pritisak u pneumaticima ima pravilnu vrednost, možete da uštedite do 5%* goriva. Osim toga, pneumatici koji imaju pravilnu vrednost pritiska su sigurniji i duže traju.

Potražite “zeleniju” opremu – Ako kupujete novo vozilo obavezno se informišite o potrošnji goriva. Puno se može uštedeti izborom hibridnih motora. Ako ipak ne želite novi automobil a potrebno vam je neko prevozno sredstvo, razmislite o skuteru ili motoru koji troše manje goriva. A uvek je tu i bicikl, sa kojim uopšte ne morate razmišljati o benzinskim pumpama, novcu i skupom gorivu.

 

Izvor: Good Year

Za lepše lice grada Beograda

Foto: Grad Beograd

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2012. GODINU, POD NAZIVOM:

 

„ZA LEPŠE LICE GRADA BEOGRADA”

Ukupna sredstva za sprovođenje javnog konkursa u budžetu grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine, iznose 14.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva udruženja definisana saglasno Zakonu o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) koja su registrovana u Beogradu i koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta, obavljaju aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine (u daljem tekstu: udruženje).

Na javni konkurs podnose se projekti iz oblasti zaštite životne sredine koji se odnose na:
– obrazovanje i aktivnosti na popularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine (seminari, akcije, izdavaštvo, promocije, festivali, ekološke izložbe i dr);
– unapređivanje obrazovanja o održivom razvoju i zaštiti životne sredine obnovljivim izvorima energije, očuvanju prirodnih resursa (vazduh, voda, zemljište, šume), o reciklaži, postupanju sa otpadom i ambalažom;
– sprovođenje konkretnih aktivnosti na rešavanju pojedinačnih problema (npr. akcije čišćenja, uređenja i oplemenjivanja prostora i druge akcije i kampanje);
– druge aktivnosti koje doprinose razvoju svesti i odgovornosti o potrebi aktivnog uključivanja građana u zaštitu životne sredine odnosno koje rešavaju pojedinačni konkretan problem u životnoj sredini Beograda.

Udruženje na javnom konkursu može da konkuriše za ukupno utvrđenu vrednost projekta ili za nedostajući deo sredstava. Ako konkuriše za nedostajući deo sredstava, obavezno dostavlja izjavu o tome od koga su i u kom iznosu obezbeđena preostala sredstva.

Udruženje može na javnom konkursu da učestvuje sa više projekata, s tim što mu se na tom konkursu mogu dodeliti sredstva za finansiranje najviše dva projekta.

Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom Obrascu prijave, uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:
– uverenje (potvrda, izvod) da je udruženje upisano u registar nadležnog organa;
– overena fotokopija iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje;
– fotokopija finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim organima za prethodnu godinu;
– biografije koordinatora projekta i ključnih lica uključenih u rad na projektu;
– potpisana i overena izjava o visini učešća sopstvenih sredstava odnosno visini učešća drugih subjekata u realizaciji projekta;
– druga dokumenta koja udruženje smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke i pisma podrške ako postoje).

Krajnji rok za realizaciju projekta je 23. novembar 2012. godine.

Obrazac prijave sadrži podatke o podnosiocu predloga projekta, osnovne podatke o projektu i potrebnim finansijskim sredstvima za realizaciju. Obrazac prijave se preuzima u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, Beograd, Ulica 27. marta 43-45, V sprat soba 503 ili sa zvanične internet-prezentacije grada Beograda, kao i obrazac za dostavljanje izveštaja o realizovanom projektu.

Rok za dostavljanje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa. Konkurs je objavljen 7.maj 2012.god.

Udruženja mogu konkurisati sa predlozima projekata čija je najmanja vrednost iznosi 50.000,00 dinara a najviša vrednost 1.000.000,00 dinara.

Prijavu dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Beograd, Ulica 27. marta 43-45, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs `ZA LEPŠE LICE GRADA BEOGRADA`”.

Komisija će u roku od 20 dana od dana zaključenja konkursa utvrditi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata uzimajući u obzir sledeće elemente:
– ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja životne sredine grada Beograda;
– kvalitet projekta (izvodljivost, održivost, originalnost);
– stručnost koordinatora i ključnih lica uključenih u projekat;
– broj ciljnih grupa i način uključivanja (aktivno/pasivno);
– ostvarene rezultate udruženja na teritoriji grada Beograda u periodu od prethodne dve godine;
– saradnja u realizaciji projekata sa drugim subjektima;
– način finansiranja (finansiranje projekata u celosti/finansiranje nedostajućeg dela sredstava);
– efikasnost korišćenja sredstava: da li su ranije korišćena sredstva iz budžeta grada Beograda i ako jesu, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Lista odabranih projekata objavljuje se na internet-prezentaciji grada Beograda.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Pravo prigovora na listu učesnici konkursa imaju u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluka o izboru projekata udruženja sa odobrenim novčanim iznosima koji se obezbeđuju iz budžeta grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine – Budžetski fond za zaštitu životne sredine, donosi se po prethodnoj saglasnosti gradonačelnika grada Beograda i objavljuje u jednim dnevnim novinama i na internet- prezentaciji grada Beograda najkasnije u roku od 10 dana od dana njenog donošenja.

Osobe za kontakt i sve dodatne informacije:
– Nataša Đokić, 011/3309-583 [email protected]
– Filip Abramović, 011/3309-737 [email protected]

Izvor: Grad Beograd

Završen Nacrt studije o zelenoj ekonomiji Srbije

Foto: Ekapija

Ministrstvo životne sredine Srbije završilo je Nacrt nacionalnog izveštaja sa studijom o zelenoj ekonomiji Srbije koji će biti predstavljen u junu na Svetskom samitu o održivom razvoju u Rio de Žaneiru.

S nacrtom će biti “upoznati zainteresovane institucije i nevladin sektor, koji će dati svoje sugestije i primedbe, da bi izveštaj i studija mogli da dobiju završnu verziju 19. maja”, rekao je načelnik u Ministarstvu zaštite životne Miroslav Tadić. On je rekao da dokument ima nekoliko poglavlja koja govore o pripremama za samit u Rio de Žaneiru i mogućnostima uvođenja zelene ekonomije u Srbiji.

– Tu su dati strateški pravci i osnove za razvoj zelene ekonomije, odnosno analiza mogućih scenarija u tri ključna sektora – obnovljivi izvori energije, poljoprivreda i energetska efikasnost, koji imaju najveći potencijal za razvoj koncepta zelene ekonomije – naveo je Tadić.

Prema njegovim rečima, oni treba da omoguće “opcije za ekonomski oporavak uz uvođenje novih, ekološki prihvaltljivih izvora ekonomskog rasta za duži vremenski period”.

Za energetsku efikasnost se radi projekcije do 2030, kao i za korišćenje obnovljivih izvora energije, a biće naznačeni i određeni sektori koji imaju najveći potencijal kada se govori o energetske efikasnosti u industriji, transportu i stanogradnji. Dokument će identifikovati i najveće potencijale obnoviljivih izvora energije, poput biomase, a u poljoprivredi će se posmatrati razvoj organske poljoprivrede koja je usklađena sa principima očuvanja životne sredine.

U studiji je naveden i katalog primera zelene ekonomije u Srbiji koje već postoje, odnosno privredne aktivnosti koje imaju karakter zelenog poslovanja, gde se poštuje zaštita životne sredine i koriste čiste tehnologije. Tadić je kazao da bi, prema tom dokumentu, Srbija trebalo da u razvoju zelene ekonomije ide ka prilagođavanju ekonomiji EU.

To podrazumeva “efikasno korišćenje resursa, energetsku efikasnost, održivu proizvodnju i potrošnju, zelene javne nabavkle, a kasnije i reforme ekonomske i fiskalne politike i uvođenje takozvane “niskougljenične” ekonomije koja smanjuje emisije gasova sa efektom staklene bašte”.

Izvor: Ekapija

Sat za našu planetu 31. mart 20:30h

Foto: Panda

U subotu, 31. marta 2012. godine u 20:30 časova po lokalnom vremenu, stotine miliona ljudi iz više od 135 država solidarno će isključiti svetla u okviru akcije „Sat za našu planetu“ koju organizuje WWF – Svetski fond za prirodu. Akciji „Sat za našu planetu“ pridružiće se i mnogi gradovi u Srbiji.

Stotine miliona ljudi, preduzeća, kao i Vlade širom sveta se ujedinjuju svake godine da bi podržali najveći događaj u oblasti zaštite životne sredine u istoriji – Sat za našu planetu. Više od 5.200 gradova iz 135 zemalja sa svih krajeva sveta isključilo je svetla 2011. godine i tako poslalo snažnu poruku kao poziv na akciju protiv klimatskih promena. Ušli smo u novu eru kada se zajedno posvećujemo na više od samo jednog sata za planetu, na dugoročno delovanje radi smanjenja klimatskih promena. Akcija, bez sumnje, pokazuje da velike stvari mogu da se postignu kada se ljudi udruže zarad zajedničkog cilja.

Gde je započeo “Sat za našu planetu”?

WWF Australija je 2006. godine inspirisao grad Sidnej da svoju podršku u borbi protiv klimatskih promena pokaže u prvoj akciji Sat za našu planetu. Pokazalo se da svi, od dece do direktora i Vlada imaju moć da promene svet u kome žive. Već u martu 2007. godine je 2,2 miliona ljudi i preko 2000 preduzeća u Sidneju ugasilo svetlo na sat vremena u znak podrške borbi protiv klimatskih promena. Tokom 2008. godine planirano je da se akcija Sat za našu planetu organizuje i u drugim gradovima Australije. Međutim, grad Toronto u Kanadi se uključio u akciju i za kratko vreme se preko 35 zemalja i skoro 400 gradova priključilo događaju. Poruka svetu je bila veoma jasna: klimatski izazovi sa kojima se suočava naša planeta su toliko značajni da promena mora biti na globalnom nivou.

Kada je poziv za gašenje svetla stigao do svih, Sat za našu planetu je postao globalni godišnji događaj. Organizuje se poslednje subote u martu, što se približno poklapa sa ravnodnevnicom, jer je tada većina gradova u mraku dok se akcija “kreće” oko Zemlje.

Akciji Sat za našu planetu se 2011. godine pridružilo nekoliko stotina miliona ljudi iz 135 zemalja svih krajeva sveta. Ova akcija obeležila je i početak nečeg novog: poziv da se posvetimo na više od samo jednog sata za planetu, na dugoročno delovanje radi smanjenja klimatskih promena. Nadamo se da ćemo, uz pomoć snage i mogućnosti društvenih mreža koje prenose poruku Sata za našu planetu, uspeti da privučemo još više učesnika i tako izgraditi istinski globalnu zajednicu posvećenu održivom življenju na planeti.

Akcija “Sat za našu planetu” od Zemlje do svemira

“Sat za našu planetu” (Earth Hour) biće i u 2012. godini najveća svetska dobrovoljna akcija za očuvanje prirode i životne sredine. U subotu, 31. marta 2012. godine od 20:30 do 21:30 po lokalnom vremenu u oko 140 zemalja i preko 6.000 gradova sveta biće ugašena dekorativna rasveta i svetla na brojnim zgradama institucija, objektima, u stanovima. Očekuje se učešće oko 2 milijarde ljudi!  Svetla će, između ostalog, biti isključena i na svetskim najpoznatijim spomenicima i građevinama, kao što su Zabranjeni grad u Pekingu, Ajfelov toranj u Parizu, Bakingemska palata u Londonu, zgrada opere u Sidneju, čuveni most Golden Gate, kao i na mnogim drugim objektima.   Prvi put ova akcija se širi i u svemir! Sa Međunarodne svemirske stanice, Andre Kuipers, ambasador astronaut pratiće gašenje svetla širom planete 31. marta. On će slati fotografije i uživo komentarisati akciju preko Evropske svemirske agencije (ESA). „Oduševljen sam što učestvujem u ovoj akciji i što mogu da doprinesem preusmeravanju ovako globalno značajnog pokreta na novi nivo. Ne postoji bolji način da se podigne svest za budućnost najlepše planete u univerzumu”, kaže Andre.

Među svetski poznatim ličnostima koje podržavaju akciju “Sat za našu planetu” je i ekološki aktivista Al Gor, bivši američki potpredsednik. On je u video poruci snimljenoj na Antarktiku pozvao ljude širom sveta da isključe svetla 31. marta.

Legendarni kanadski hokejaš Skot Nidejmajer, inače WWF-ov ambasador za slatkovodne ekosisteme u Kanadi, poručuje: “Jasno je da svi zajedno moramo da radimo da bi pobedili u borbi protiv klimatskih promena i zato se pridružite i vi akciji “Sat za našu planetu!”.

Nathi Mzilenzi, dečak iz Svazilenda, prvi put je organizovao akciju “Sat za našu planetu” u svom gradu Shimunie (5,633 stanovnika) 2010. godine, kada je imao samo 15 godina. On nastavlja da inspiriše svoju zajednicu da učestvuje u ovoj akciji, pa je ove godine, pozvao “Big Game” parkove u Svazilendu da promovišu “I Will If You Will” izazov u pripremnoj školi u Thembelishu, ako učenici očiste glavni put od smeća tri puta godišnje. Na drugoj strani sveta, italijanski pijanista i kompozitor Kristijan Calcatelli se obavezao da svira osmočasovni koncert uživo preko Interneta, ako se 5000 ljudi posveti recikliranju. “Isključivanje struje na jedan sat je sjajan način da se shvati da su upravo mali doprinosi oni koji mogu imati veliki uticaj na dobrobit naše jedne i jedine planete”, rekao je Calcatelli. “Možete videti kako akcija Sat za našu planetu postaje katalizator za promene, kako se koncept primenjuje izvan 60 minuta i u različitim oblastima života i kako postaje obaveza”, naglasio je on.

Sedamdesetogodišnji Predsednik Fidžija, Ratu Epeli Nailatikau, postavio je izazov sebi i stanovništvu: “Učestvovaću u šetnji dugačkoj 30 kilometara da skrenem pažnju na problematiku klimatskih promena ako 5 korporacija, 5 nevladinih organizacija i 5 sektora Vlade preduzme vidljive mere za dobrobit životne sredine”.

Naša planeta suočava se sa nekim od najkritičnijih izazova u istoriji. Ljudska populacija usporila je put ka održivom postojanju i razvoju. Prirodne resurse trošimo brže nego što ekosistemi mogu da se regenerišu. Topljenje leda na Arktiku, katastrofalne seče šuma u Amazoniji, izbeljivanja korala na Velikom koralnom grebenu, suše koje prouzrokuju glad na Rogu Afrike, samo su neki od najvećih problema.
Koristimo ekvivalent od 1,5 vrednosti prirodnih resursa planete da bismo zadovoljili naše potrebe. Ovaj “ekološki otisak” izračunala je Globalna mreža za otisak i objavila ga 2010. godine u Living Planet Report-u.
Reč je o globalnom problemu koji zahteva globalna rešenja i akcije. Akcija “Sat za našu planetu” sprovodi kampanju pod nazivom “I Will If You Will”, kako bi inspirisala ljude širom sveta da hitno prihvate održivo ponašanje i da bi prenela poruku o neophodnosti da svi preduzmemo mere za zaštitu životne sredine i prirode.
Suosnivač i izvršni direktor akcije “Sat za našu planet”, Endi Ridli rekao je da svako počevši od građana do firmi, školske dece, pa do svetskih lidera, treba da veruje da može da promeni nešto i da tako postupa. “Stanje naše planete utiče na svakog od nas. Prošle godine naša akcija obuhvatila je 1,8 milijardi ljudi širom planete, a ove godine putem digitalnih medija nudimo veću mogućnost da povežemo ljude, koji žele da preduzmu preko potrebnu akciju za zaštitu životnu sredinu”, rekao je Ridli.

Izvor: Panda

Deklaracije na srpskom – Primena novih tehničkih propisa u prodaji električnih uređaja i mašina

Foto: Ekapija

Pre puštanja u prodaju električnih uređaja i mašina, kompanije treba da imaju prevedene deklaracije i srpski znak o usaglašenosti, dogovoreno je na sastanku o primeni novih tehničkih propisa u poslovanju kompanija koje prodaju električnu opremu i uređaje, koji su organizovali Društvo za informatiku Srbije i kompanija “Direct Link”.

Osnov za razgovor su bili problemi uočeni u primeni Pravilnika o električnoj opremi, Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti i Pravilnika o bezbednosti mašina.

Na pitanja oko 60 predstavnika kompanija koje prodaju električne mašine i uređaje odgovarali su predstavnici Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj i Tržišne inspekcije.

U diskusiji su postavljena pitanja: koje ateste i sertifikate treba da ima uređaj da bi mogao da se stavi na tržište, koju dokumentaciju treba dati tržišnom inspektoru na uvid, koliko dugo dokumentacija treba da se čuva i u kom obliku treba da bude dostupna, kako doći do znaka o usaglašenosti, priznavanje važenja inostranih isprava o usaglašenosti i ostala.

Zaključeno je da je potrebno organizovati i razgovore s Upravom carine i RATEL-om i sa njima razjasniti druga sporna pitanja iz njihove nadležnosti.

Izvor: Ekapija

Novo energetski efikasno dekorativno osvetljenje „Pobednika” i Kule Gardoš

Foto: Beoinfo

Dva prepoznatljiva simbola našeg grada, vidljiva sa obe „beogradske” reke, ambijentalne celine „Pobednik” i „Gardoš kula” dobiće novo dekorativno osvetljenje.
Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i Uprava za energetiku grada Beograda, na predlog Komisije za javno (funkcionalno i dekorativno) osvetljenje grada, pokrenuli su ovaj projekat jer je postojeće dekorativno osvetljenje tih objekata arhitektonski nekompletno, sa zastarelim tehničkim rešenjima, a energetski je neefikasno.
Novo dekorativno osvetljenje ovih ambijentalnih celina predstavljaće kompletno arhitektonsko rešenje sa modernim svetiljkama i reflektorima koji koriste LED izvore i koji će, pored konceptualnog i estetskog unapređenja, omogućiti i znatnu uštedu električne energije.
Postojeća oprema dekorativnog osvetljenja biće reparirana i upotrebljena u druge svrhe.
Tokom protekle godine, dekorativno osvetljenje dobili su Kapetan Mišino zdanje, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Igumanova palata i Zemunska gimnazija, kao i Dom Narodne skupštine. Pored ovetljavanja ambijentalne celine „Pobednik” i „Kule Gardoš”, očekuje se da ovih dana počnu radovi na dekorativnom osvetljavanju Biblioteke grada Beograda.
– Pored ovih objekata, Uprava za energetiku Sekretarijata za komunalne i stambene poslove priprema projektnu dokumentaciju za još desetak objekata u gradu, koji u skoroj budućnosti, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, treba da dobiju dekorativno osvetljenje. Među njima su Narodno pozorište, Muzej Vuka i Dositeja, Filološki fakultet, zgrade Radio Beograda i DIF-a, Dom Vojske Srbije i druge. Na taj način održavamo kontinuitet u osvetljavanju reprezentativnih objekata, čiji će  noćni izgled doprineti atraktivnosti Beograda kao turističkog centra regiona – rekao je za Beoinfo Marko Stojanović, direktor Uprave za energetiku.

Izvor: Beoinfo

Light+Building 2012, Frankfurt

Foto: Light+Building

“Light+Building” je vodeći sajam iz oblasti osvetljenja, pametnih zgrada i obnovljive energije.

Od 15. do 20. aprila 2012.god. ponovo otvara vrata svim izlagačima i stručnim posetiocima iz celog sveta. Ciljna grupa posetioca su arhitekte, dizajneri, elektro inženjeri, distibuteri, trgovci, kao i predstavnici industrije kojima će na sajmu biti predstavljene inovacije i novi trendovi. Poseban akcenat se stavlja na energetsku efikasnost.

Oko 40% globalne primarne energije se koristi za zgrade. Energija sve više predstavlja vitalni element modernog sveta sa njenim širokim spektrom upotrebe kao što su kontrola, umrežavanje, komunikacija i skladištenje podataka. Zbog toga je glavni fokus ovogodišnjeg sajma Ligh+Building energetska efikasnost.

Ostale informacije: Light+Building

Milica Obućina MArch